Organisationen

Offentlige krav til Dansk Børnecancer register som landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase.


Organisatoriske basiskrav

1)    Den kliniske kvalitetsdatabase skal nedsætte en styregruppe eller bestyrelse, som har ansvaret for at lede databasen.
2)    Den kliniske kvalitetsdatabase skal være tilknyttet en offentlig myndighed, der har registeransvaret. Den offentlige myndighed skal være repræsenteret i styregruppen.
3)    Den kliniske kvalitetsdatabase skal være forankret i et eller flere relevante videnskabelige selskaber, som skal sikre tilknytning til de faglige miljøer. Selskabet/selskaberne skal være repræsenteret i styregruppen.
4)    Hver af de kommende 5 regioner har ret til at udpege en sundhedsfaglig repræsentant til styregruppen.
5)    Den kliniske kvalitetsdatabase skal være tilknyttet et af de nationale kompetencecentre. Det pågældende kompetencecenter skal være repræsenteret i styregruppen.
6)    Etablerede kliniske kvalitetsdatabaser skal have en dækningsgrad på mindst 90% for så vidt angår sekundærsektoren. Datakomplethedsgraden skal være mindst 70%.


Sundhedsfaglige basiskrav

1)    Sygdomsområde. Den kliniske database skal dække et stort, dyrt og alvorligt sygdomsområde. Det skal kunne sandsynliggøres at den kliniske database kan bidrage til at forbedre behandlingskvaliteten.
2)    Kvalitetsindikatorer. Den kliniske kvalitetsdatabase skal have 5-10 veldefinerede indikatorer, som kan anvendes til at overvåge og evaluere behandlingskvaliteten. Indikatorerne skal være almene og evidensbaserede.
3)    Analyser. Den kliniske kvalitetsdatabase skal gennemføre analyser, der bygger på valide data samt anerkendte statistiske og epidemiologiske metoder.


Basiskrav vedrørende afrapportering og offentliggørelse

1)    Den kliniske kvalitetsdatabase skal i udgangspunktet som minimum levere kvartalsvise afrapporteringer til de deltagende afdelinger, som kan indgå i afdelingernes kvalitetsarbejde.
2)    Den kliniske kvalitetsdatabase skal årligt offentliggøre en årsrapport med ikke-anonymiserede afdelingsspecifikke kvalitetsdata med konkrete forslag til, hvor og hvordan kvaliteten kan forbedres.
3)    Forud for offentliggørelse af årsrapporten skal der være gennemført en faglig fortolkning af data. Der skal anvendes anerkendte statistiske og epidemiologiske principper i forbindelse med analysen af data.


Informatiske basiskrav.

1)    Den kliniske kvalitetsdatabase skal leve op til en række informatiske basiskrav, som bl. a. vedrører til databasens IT-platform, systemets ind- og uddateringsside samt sikkerheden omkring håndteringen af personhenførbare data.


Faglig styregruppe.

Kommisorium
Styregruppen har i samarbejde med databasens kompetencecenter ansvaret for:
1)    At vedligeholde og drive databasen.
2)    At udforme og afgive regnskab
3)    At sikre overholdelse af basiskrav 
4)    At udvikle datasættet
5)    At afrapportere, offentliggøre og sprede databaserefaringer
6)    At forestå sundhedsfaglige audit og faglige fortolkninger
7)    At sikre implementering i de faglige miljøer.
Det forudsættes, at DBCR knyttes til kompetencecenter Nord

Forslag til sammensætning

1)    En overlæge/speciallæge fra hvert af de fire børneonkologiske centre. Udpeges af DAPHOS
2)    En af disse udpeges som formand og daglig lægelig leder af databasen
3)    En epidemiolog fra kompetencecenter Nord
4)    En repræsentant fra region midt


Forslag til kvalitetsindikatorer

1)    Aldersstandardiserede årlige incidensrater, generelt og for enkelte større sygdomsgrupper.
2)    Anvendelse af internationale behandlingsprotokoller
3)    Deltagelse i/rapportering til internationale studier, herunder deltagere i randomiserede undersøgelser
4)    Årlig forekomst af recidiver og lokalisation
5)    Recidivfri overlevelse
6)    Total overlevelse
7)    Dødsårsager
8)    Forekomst af sekundære cancerformer9/11 2006 

Henrik Schrøder