DAPHO's statutter

DAPHO’s STATUTTER

vedtaget 27. februar 2006,

1. revision vedtaget d. 15. maj 2007

2. revision vedtaget d. 8. marts 2010.

3. revision vedtaget d. 14. april 2013


Dansk Pædiatrisk Hæmatologisk og Onkologisk Selskab

Danish Society for Pediatric Hematology and Oncology (DAPHO)


§1. Selskabet

Selskabets navn er Dansk Pædiatrisk Hæmatologisk og Onkologisk Selskab/ Danish Society for Pediatric Hematology and Oncology (DAPHO). DAPHO er organiseret, forankret og arbejder i overensstemmelse med organisations- og opgavebeskrivelsen for DMCG, udarbejdet af Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for området samt anerkender de til enhver tid gældende vedtægter for DMCG.dk.§ II Formål

Selskabets formål er ved nationalt, nordiskt og andet internationalt multidisciplinært samarbejde at sikre optimal diagnostik, behandling og opfølgning af børn med cancer samt godartede CNS-tumorer, kimcelletumorer og endokrine tumorer, samt børn med Langerhans Celle Histiocytose og benigne hæmatologiske sygdomme.

Selskabet vil desuden fremme det multidisciplinære samarbejde indenfor forskning, der kan forbedre diagnostik, behandling og opfølgning, herunder basal biologisk forskning, epidemiologisk forskning, psykosocial forskning, sundhedsøkonomisk forskning og forskning indenfor pleje og støttebehandling. Selskabet vil endvidere bidrage til information om fagområdet i det faglige miljø og i offentligheden samt fremme uddannelse indenfor fagområdet. Endelig vil selskabet overvåge fagområdet og fremkomme med tidlig varsling om væsentlige og ressourcekrævende strukturændringer og opgaver, når dette skønnes relevant.§ III Medlemmer

Alle læger og forskere, som er involveret i diagnostik, behandling, opfølgning og forskning vedrørende børn med maligne sygdomme kan blive medlemmer af DAPHO. Ansøgning om medlemskab fremsendes skriftligt til selskabets formand til bestyrelsens godkendelse.§ IV Medlemskontingent og regnskab

På forslag fra bestyrelsen kan generalforsamlingen beslutte at indføre kontingent for det kommende år eller en længere periode. Kontingentets størrelse godkendes og besluttes af generalforsamlingen. Selskabets bestyrelse ansøger om midler til dækning af rejse- og mødeudgifter eller løsning af opgaver, der vedrører selskabets aktiviteter, herunder etablering og vedligeholdelse af hjemmeside, databaser og biobanker. Selskabets økonomi varetages af RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program)§ V Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig, men kun vedrørende sager, der er anført på den udsendte dagsorden. Alle fremmødte medlemmer har stemmeret, idet hvert medlem har en stemme. Fraværende medlemmer kan ved skriftlig fuldmagt overdrage deres stemme til et andet medlem af Selskabet, herunder til Selskabets formand. Afstemningen sker ved håndsoprækning eller ved hemmelig skriftlig afstemning, hvis blot et af de fremmødte medlemmer ønsker dette. Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed forkastes forslaget. Den årlige generalforsamling afholdes i februar-marts måned. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes ved ønske fra formanden eller når mindst 1/5 af Selskabets medlemmer skriftligt stiller forslag herom. Dagsorden for den årlige generalforsamling skal som minimum indeholde: Beretning fra formanden, Beretning fra uddannelsesudvalg (hvis etableret), regnskab, Valg af bestyrelse , Revision af retningslinier for diagnostik, behandling og opfølgning af maligne sygdomme hos børn, Tidlig varsling om væsentlige og ressourcekrævende strukturændringer og opgaver. Forslag til nye videnskabelige projekter, Evt. nedsættelse af udvalg.

Selskabets formand er generalforsamlingens dirigent. Hvis selskabets formand ikke er til stede, udpeger de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer en dirigent. Generalforsamlingens referat udarbejdes af sekretæren.§ VI Bestyrelse og formand

Selskabets bestyrelse skal sikre, at DAPHO fungerer og udvikles iht. sine formål.

Hver af de fire danske børneonkologiske afdelinger udpeger et til to bestyrelsesmedlemmer. Desuden udpeger de regionale pædiatriske afdelinger et bestyrelsesmedlem. De øvrige specialer tilstræbes repræsenteret i bestyrelsen med 2 medlemmer fra: børnekirurgi eller andre kirurgiske specialer, billeddannende specialer, patologi, molekylær genetik samt evt andre relevante specialer. Såfremt der ikke blandt disse bestyrelsesmedlemmer er to yngre læger (dvs. læger, der stiler mod ekspertfunktion i pædiatrisk hæmatologi og onkologi og ikke har en tidsubegrænset ansættelse), foreslår de øvrige bestyrelsesmedlemmer så vidt muligt to yngre medlemmer til bestyrelsen. Alle bestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af Selskabet. Endvidere kan Danske Regioner udpege et bestyrelsesmedlem.

Medlemmerne af selskabets bestyrelse udpeges for en periode af to år og kan sidde i bestyrelsen i maksimalt to konsekutive perioder. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, der ved almindeligt stemmeflertal vælges blandt bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen mødes minimum tre gange årligt. Bestyrelsesmøderne er åbne for Selskabets medlemmer.§ VII Sekretariat

Selskabets sekretariat varetager den del af det skriftlige arbejde i forbindelse med selskabets- og bestyrelsens arbejde, som formanden ikke varetager., herunder at vedligeholde selskabets hjemmeside.

Sekretæren skal være medlem af bestyrelsen§ VIII Arbejdsgrupper

Selskabets bestyrelse kan etablere permanente eller ad hoc komiteer og arbejdsgrupper, eksempelvis arbejdsgrupper for maligne hæmatologiske sygdomme, CNS-tumorer, andre solide tumorer eller benigne hæmatologiske sygdomme. Det skal tilstræbes, at der i sådanne arbejdsgrupper er den relevante repræsentation fra andre specialer end pædiatrisk onkologi, herunder billeddiagnostik, patologi, immunologi, cytogenetik, kirurgi, radioterapi etc.§ IX Uddannelse

Selskabet kan etablere et uddannelsesudvalg, som kan rådgive bestyrelsen og varetage uddannelsesopgaver iht. bestyrelsens beslutning. Selskabets uddannelsesudvalg skal bestå af et til to medlemmer fra hver af de fire børneonkologiske afdelinger. Hvis ikke mindst to af disse udvalgsmedlemmer er yngre læger uden ansættelse i tidsubegrænset stilling indenfor pædiatrisk onkologi, skal uddannelsesudvalgets medlemmer så vidt muligt udpege yderligere to yngre læger, der ikke har ansættelse i en tidsubegrænset stilling indenfor pædiatrisk onkologi. Uddannelsesudvalget konstituerer sig internt med en udvalgsformand, der rapporterer til selskabets bestyrelse.§ X Registre og biobanker

Det Danske Børne Cancer Register (DBCR), etableret i 2003 er selskabets primære database for registrering af cancer sygdomme hos børn, samt godartede CNS-tumorer, kimcelletumorer og endokrine tumorer og Langerhans Celle Histiocytose. Selskabets bestyrelse kan desuden beslutte at etablere supplerende sygdoms- og behandlingsregistre der skal opfylde reglerne i gældende lovgivning. Selskabets bestyrelse kan beslutte at etablere biobanker der skal opfylde reglerne i gældende lovgivning. Selskabets bestyrelse udarbejder regler for registrenes og biobankernes ledelse og drift, herunder anvendelse.§ XI Nordisk og internationalt samarbejde

Bestyrelsen koordinerer dets aktiviteter i samarbejde med Dansk Pædiatrisk Selskab via DPS's hæmatologi- onkologiudvalg. Bestyrelsen skal arbejde for det tættest mulige samarbejde mellem Dansk Pædiatrisk Onkologi og de relevante internationale selskaber og grupper, herunder Nordisk Forening for Pædiatrisk Hæmatologi og Onkologi (NOPHO) og den internationale børnecancerorganisation SIOP.Vedr: Danske repræsentanter i NOPHO udvalgene

Indstillingen af danske medlemmer til NOPHO's udvalg og arbejdsgrupper finder sted ved majoritetsvalg ved DAPHO's generalforsamling eller ved skriftlig afstemning med 3 ugers varsel. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Antallet af danske medlemmer afgøres af NOPHO's styrelse, subsidiært af udvalgene og arbejdsgrupperne, og medlemmerne godkendes ved NOPHO's generalforsamling.I NOPHO udvalg og arbejdsgrupper, hvor der er mere end et dansk medlem, bør der så vidt muligt sikres repræsentation fra mere end én dansk afdeling.

Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. For at sikre kontinuitet kan udvalgsmedlemmerne genvælges ved NOPHO's generalforsamling tre gange, dvs. til i alt 4 valgperioder, svarende til 8 år. Genvalg efter denne funktionsperiode kan kun finde sted såfremt der ikke blandt DAPHO's medlemmer, der er ansat i en tidsubegrænset stilling med relation til pædiatrisk hæmatologi/onkologi, findes en kandidat til medlemskab af et af NOPHO's udvalg eller arbejdsgruppe. Hvis det danske medlem har en væsentlig international post inden for området kan DAPHO beslutte at afvige fra 8-års reglen. Der er mulighed for at blive genvalgt på et senere tidspunkt efter 8 års perioden.§ XII Behandlingsprotokoller, forskning og publikation

Bestyrelsen skal arbejde for at danske børn med cancer behandles efter nordiske eller andre internationale behandlingsprotokoller, herunder arbejde for at alle de danske børneonkologiske afdelinger gives mulighed for at tilslutte sig disse protokoller. Selskabets bestyrelse udpeger de danske repræsentanter i de relevante nordiske og andre internationale udvalg og arbejdsgrupper. Selskabet skal arbejde for at støtte de forskningsområder, som kan forbedre diagnose, behandling og opfølgning af børn med cancer samt bidrage til at afdække årsager til, at børn får kræft. Bestyrelsen kan tage initiativ til igangsættelse af forskning inden for såvel epidemiologi, basal biologi, klinisk onkologi og psykosociale forhold. Bestyrelsen kan udarbejde retningslinier for gennemførelse af videnskabelige projekter, herunder publikationsregler. Sådanne regler skal forelægges og godkendes af generalforsamlingen. Ingen enkeltperson eller afdeling kan publicere data vedrørende patienter eller prøvemateriale, der hidrører fra en anden dansk børneonkologisk afdeling uden bestyrelsens godkendelse. Medforfatterskab afgøres i øvrigt iht. Vancouver reglerne.§ XIII Ændring af statutter

Selskabets statutter kan ændres ved almindeligt stemmeflertal ved en generalforsamling efterfulgt af en skriftlig afstemning blandt alle selskabets medlemmer. Intervallet mellem generalforsamlingen og den skriftlige afstemningsafslutning kan makismalt være tre måneder.§ XIV Selskabets opløsning

Efter anbefaling fra bestyrelsen kan Selskabet opløses, hvis dette besluttes på to efter hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst tre og højst seks måneders interval. Såfremt selskabet ved dets opløsning er i besiddelse af en formue, vil offentlige midler blive tilbageført mens øvrige midler efter bestyrelsens valg vil blive doneret til en velgørenhedsorganisation eller fond, der arbejder for at fremme behandling eller forskning vedrørende pædiatrisk onkologi eller onkologi i almindelighed.Vedtaget på Selskabets generalforsamling den 8. marts 2010
Vedtaget på Selskabets generalforsamling 14 Marts 2013